De electronische Catechismus: April 1998


 

GenezingDe Geest

ArchivHet team dat aan deze catechismus werkt biedt u elke maand twee tekstenaan. Suggesties om deze teksten te verbeteren worden met dank aanvaard.We zouden deze catechismus graag zien groeien als iets waaraan we samenbouwen.

Voorstellen voor nieuwe onderwerpen zijn ook altijd welkom.

 

Actualite

Aide

email

GENEZING

 

Historisch gezien is het zeker dat Jezus, in tegenstelling met Johannesde Doper, zieken heeft genezen. Het nieuwe testament vindt in deze genezingenhet bewijs van de goddelijke kracht die in Jezus woont. Een onweerlegbaarbewijs dat aan elke religieuze theorie voorafgaat.

Toch wordt in het evangelie van Marcus (6, 5) gezegd dat Jezus in Nazarethgeen enkel wonder kon doen, met uitzondering van de genezing van enkelezieken door hen de handen op te leggen, en dat hij verwonderd was over hungebrek aan geloof.

Inderdaad, Jezus bleek des te meer in staat om zieken te genezen in demate dat het hem lukte om vertrouwen te laten groeien bij diegenen die naarhem luisterden.

Als men, zoals in de eerste brief van Sint-Jan (4, 8) God "Liefde"noemt, dan kan men terecht zeggen dat Jezus in staat was, met de krachtvan die God, de ziekelijke angsten van mensen te overstemmen. Psychischeen psychosomatische angsten.

Jezus heeft nooit op verschillende wijzen tot de mensen gesproken overGod. Wat hij wilde bereiken was dat alle gevoelens van angst - eenzaamheid,wanhoop, die uiteindelijk kunnen leiden tot zelfvernietiging -zouden omgevormdworden tot zelfaanvaarding, een vorm van rijpheid, rust en sereniteit, waardooreen nieuwe relatie mogelijk wordt met zichzelf en met de anderen.

Jezus heeft verwijten op zich geladen toen hij zich bevrijdde van deketenen van een verstarde religie die zelf angst voortbracht. Men heefthem beschuldigd van opstandigheid tegenover God. Men heeft gezegd dat zijngenezingen een soort van zwarte magie waren, dat hij onder de invloed stondvan de prins van de demonen (Marcus 3, 22). Maar voor Jezus betekende degenezing van de ziekten van de ziel, dat God begon te leven in het hartvan die mensen. Voor hem waren deze twee onlosmakelijk met elkaar verbonden:het vertrouwen in God en de bevrijding van de mens met betrekking tot zijnangsten.

Dit dienstwerk van de genezing heeft Jezus aan zijn apostelen toevertrouwdtoen hij hen naar Galilea stuurde: "Zij vertrokken dus, en gingen vandorp tot dorp, kondigden het Goede Nieuws aan en verrichtten overal genezingen."(Lucas, 9,6).

Op die manier heeft Jezus laten blijken hoeveel belang hij hechtte aande zorg voor de ziel, een echt therapeutische zorg. Hij zocht te begrijpenwat aan menselijke wezens ontbrak om tot vervulling te komen, in plaatsvan hen te veroordelen op grond van morele uitspraken over hun fouten entekortkomingen.


 

Actualite

Aide

email

De Geest

 

Hij is levensadem, overweldigende stortvloed, krachtige wind, levend water, verterend vuur. Waar hij voorbijkomt gooit hij alles ondersteboven, daar ontkiemt iets nieuws, ontstaat nieuw leven: alles wordt nieuw. De Geest is een scheppende geest.
 
Hij spreekt niet, hij handelt. Niet alleen in ons, maar in het leven van de wereld. Hij is ongrijpbaar, onzichtbaar.
"Je hoort zijn stem, maar je weet niet vanwaar hij komt of waarheen hij gaat" (Johannes 3, 8).

De Geest die tot leven wekt laat zich niet gevangen zetten binnen bepaaldegrenzen. Nergens kan men hem de toegang ontzeggen. Overal gaat hij ons voor,en altijd weer zorgt hij voor verrassingen.

Kan men zien waar hij langskwam en vaststellen wat hij heeft teweeggebracht?Zijn werkzaamheid valt niet onder onze zintuigen. Maar de tekens van zijnaanwezigheid zijn herkenbaar voor het geloof.

Hij doet het vuur oplaaien in ons hart en draagt het Evangelie uit op de wegen van de geschiedenis.
Hij bezoekt het diepste van de ziel en vervult het heelal.
Hij is werkzaam in elk van ons, maar ook in het hart van de wereld, op de wijze van gist: om gerechtigheid en vrede naderbij te brengen.
Als hij bij ons binnenkomt kunnen wij herboren worden tot solidaire mensen voor allen die door de maatschappij in de steek worden gelaten.
 
Hij geeft aan onze liefde bereidheid tot dienen, en moed aan onze zin voor waarheid.
Wie zou niet verlangen naar deze gave Gods?
"Gods liefde is in onze harten uitgestort door de Heilige Geest" (Romeinen5, 5)
"Waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid" (2 Korintiërs 3, 17)
"Dit zijn de vruchten van de Geest: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, vertrouwen, zachtmoedigheid, zelfbeheersing." (Galaten 5, 22)
 
De Heilige Geest is niet te koop, een mens kan hem alleen in eenvoud ontvangen.
Hij woonde heel krachtig in Jezus, die hem aan ons meedeelt.

Waar christenen samenkomen in vriendschap en gebed, daar maken ze zichklaar om de Geest die leven geeft te ontvangen. 

 
Actualite

Aide

email

Archiv :