De electronische Catechismus: Maart 1998


 

AbortusPasen: de zon van het Leven

ArchivHet team dat aan deze catechismus werkt biedt u elke maand twee teksten aan. Suggesties om deze teksten te verbeteren worden met dank aanvaard. We zouden deze catechismus graag zien groeien als iets waaraan we samen bouwen.
 
Voorstellen voor nieuwe onderwerpen zijn ook altijd welkom.

 

Actualite

Aide

email

Abortus

 

Het gebeurt dat ze me schrijven, vrouwen, jonge meisjes die zich hebbenlaten aborteren en die het erg moeilijk hebben. Hun lijden is dubbel.

Er is een vorm van verdriet die 'van binnen' komt. De vrouw die een abortusheeft laten uitvoeren voelt een verschrikkelijke vorm van wanhoop, ook alblijft ze overtuigd van haar beslissing en het feit dat ze geen andere keuzehad. "Iets ergers kan een vrouw niet meemaken" vertelt mij eenjonge vrouw van 19 jaar. Het gaat om een pijn die men niet kan loochenen,niet kan uitwissen. Een abortus is een kwetsuur, een verscheurende pijn.

De andere vorm van pijn komt van buitenaf. De pijn van de veroordelingdoor anderen. Door de ridders van de morele orde, de anti-abortus-commando'sdie op gezette tijden van zich laten horen. Extreem rechts en godsdienstigintegrisme reiken elkaar de hand om samen de kruistocht aan te voeren.

Nieuwe kruisvaarders, die er alleen op uit zijn om hun waarheid met geweldaan anderen op te leggen. Hiervoor moet men toch wel beducht zijn? Mensendie de baas willen spelen over het geweten van anderen zijn altijd te duchten.In sommige landen zijn er pogingen om de bestaande wetgeving af te schaffen.Dit zou een gevaarlijke stap achteruit zijn. Clandestiene abortussen zijnimmers zeer gevaarlijk voor de moeders. Het behoort tot de taak van onzesamenleving om die te verhinderen.

Zeker, men moet ontsporingen vermijden en abortus niet voorstellen alseen banaal gebeuren. Dat verlangen de vrouwen ook niet. In die zin blijftde opvoeding, nog steeds en altijd, de beste vorm van preventie.

Een vrouw en een man beleven hun waardigheid als ze in een vrije keuzehun verantwoordelijkheid opnemen en respect hebben voor elkaar. Als eenkoppel gezamenlijk beslist om 'ja' te zeggen tegen het leven, dan staatdaar geen prijs op. Maar ook kan geen enkele wet een mens ontslaan van deuitnodiging om persoonlijk, vanuit zijn geweten, zijn verantwoordelijkheidop te nemen.

Willen we maken dat iedereen 'ja' zou kunnen zeggen tegen het leven,dan moet onze samenleving zich afvragen hoe het staat met de sociale rechtvaardigheiden de solidariteit. Hoe kunnen vrouwen die door hun man in de steek gelatenzijn, geen werk hebben en in onaanvaardbare omstandigheden moeten wonen,kiezen om hun kind te houden?

Wij moeten geen oordeel vellen over de vrouw die beslist heeft zich telaten aborteren. Wij moeten ons wel afvragen of wij haar de warmte, de ondersteuningen de hulp hebben gegeven, waardoor die mislukking misschien vermeden hadkunnen worden.


 

Actualite

Aide

email

Pasen: de zon van het Leven

 

Voor ons, christenen, is Pasen het feest bij uitstek. In de Paasnachtwordt het Goede Nieuws verkondigd: "Jullie zoeken Jezus van Nazareth,de gekruisigde? Hij is verrezen" (Marcus, hoofdstuk 16, vers 6).

Jezus is niet als een gevangene in het graf gebleven. Hij is opgestaanuit de doden. Hij leeft, hij deelt in het leven van God.

Jezus is opgestaan opdat wij het leven zouden hebben. Het Pasen van Jezusmoet ons eigen Pasen worden. Het is Gods eigen zoon, God die mens gewordenis, die ons zijn Woord toespreekt, die zich solidair opstelt met het lijdenvan de mensheid, en een weg inslaat die altijd open zal blijven. Door zijnlijden en dood kent hij het geweld van de uitsluiting, de eenzaamheid vande veroordeelde, de pijn van de foltering.

En toch Uit een graf van ellende en verdriet is het leven ontsprongen,heerlijk, vol licht: de dood is overwonnen. Sinds die ochtend van Pasenis niets nog zoals het vroeger was. Jezus heeft voor ons de weg geopendvan de dood naar het leven.

Hoe zit het met de leerlingen van de Verrezene? Zullen zij zich begevennaar de pijnpunten van de mensheid, waar geweld en onrecht knagen? Pasendoet ons opstaan uit ons graf en stuurt ons op weg, de wereld in. Daar ishet dat de Verrezene ons opwacht. Hij draagt in zijn lichaam de littekensvan het geschenk dat hij ons heeft willen geven. De stigmata van een strijddie voorgoed gewonnen is (Lucas 24).

Pasen, het leven dat overwint! Pasen nodigt ons uit om naar buiten tekomen, om uit te breken uit de kringen die ons gevangen houden, om de onafwendbareloop van de geschiedenis te doorbreken. Jezus is buiten de muren gestorven;hij is ook buiten de muren geboren.

Op weg dus om het licht te zien, de zon van Pasen!

 

 
Actualite

Aide

email

Archiv :