De electronische Catechismus, Februari 1998


 

Een verborgen bron mumelt in elk van onsAls het je gelukkig maakt, ga dan! Doe het!

Archiv

Zes maand geleden gingen we van start met de "electronische catechismus".We stelden onze teksten voor als voorlopig, met de bedoeling ze te verbeterenmet uw hulp, dank zij uw reacties.

Velen zeggen dat ze ons werk op prijs stellen. Maar weinigen (al te weinigen!)hebben fundamentele bedenkigen opgestuurd.

Toch zijn er twee bladzijden die gelukkig wat bedenkingen opriepen. Ineen werksessie heeft ons team de correspondentie geanalyseerd, het onderwerpverdiept en die twee teksten herwerkt. We verzenden die nu. Uw kritiek enuw suggesties zijn altijd welkom. Ze zijn van essentieel belang als wijwillen dat deze "catechismus" de zaak wordt van ons allen. Aarzelook niet ons nieuwe onderwerpen te suggereren.

 


Jacques Gaillot
 

 

Een verborgen bron murmelt in elk van ons


Actualite

Aide

email

Wie is nooit aangegrepen geweest bij het zien van mensen die bidden?De vrede op hun gezicht! Die vreemde schoonheid die hun lichaam uitstraalt!

Een kracht van buitenaf grijpt hen aan en brengt hen tot rust. Over dehele wereld zijn er mensen die "bidden", of ze gelovig zijn ofniet. Ze bidden vanuit hun vreugde of vanuit hun miserie, in de gevangenisof in de wagen, in de eenzaamheid of te midden van de massa. Vaak is heteen moeilijk gebed, smekend of opstandig. Maar er is evenzeer het gebedvan de erkentelijkheid. Altijd is er die bron in ons die murmelt en diehet diepste verlangen van ons hart tot uitdrukking brengt.

Op zekere dag vinden de leerlingen Jezus in gebed, ver weg van de menigte(Evangelievan Lucas, hoofdstuk 11, vers 1). Ze vermoeden iets van het belang van ditmoment van innerlijkheid voor Jezus. Hij beleeft zijn verbondenheid metzijn Vader. Het is zijn ademhaling, het geheim van zijn leven. Onder hetzachte stuwen van de Geest staat Jezus helemaal open voor de liefde vande Vader. Bidden en beminnen doet hij op dezelfde manier. Het is zijn maniervan zijn Toen Jezus gedaan had met bidden vroeg een van zijn leerlingen:"Heer, leer ons bidden".

Het gebed ligt nooit binnen ons bereik. Het wordt ons telkens geschonken,als een genade. We zullen altijd beginnelingen zijn in het gebed. Ons gebedis altijd maar een antwoord. Het eerste woord komt van God. Hij is ons voor.De Heilige Geest komt onze zwakheid ter hulp. In elk van ons is er een wegdie wij kunnen gaan om te luisteren naar de Heilige Geest. De Heilige Geestspreekt in het diepste van ons hart. In het diepste van onszelf dragen wijeen aanwezigheid van God, die van zulk een kwaliteit is, dat wij nergenselders het equivalent daarvan zullen vinden. Een verborgen bron murmeltin elk van ons. In een wereld waarin alleen telt wat nuttig is en efficiënt,geeft het gebed opnieuw een plaats aan het belangeloze. We moeten de nauwedeur ontdekken in het diepste van onze ziel om de kreet te horen die deHeilige Geest in ons doet ontspringen.

Elk heeft zijn eigen weg te gaan. Het gebed heeft altijd iets eigens,iets dat van ons is, zoals de klankkleur van onze stem, of ons gelaat, onslichaam. Het gebed verandert met onze leeftijd, met de gebeurtenissen diewe meemaken, met onze verantwoordelijkheden. Het gebed maakt ons tot solidairemensen. Het brengt ons naar het essentiële. Het opent ons hart. Biddenis altijd: tijd schenken aan God. Geen dode tijd, maar nuttige tijd.

"Heer, leer ons bidden". Jezus heeft ons zijn gebed nagelaten.De Kerk heeft het ons doorgegeven:

"Onze Vader die in de hemelen zijt,

geheiligd zij uw Naam,

uw Rijk kome,

uw Wil geschiede op aarde als in de hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood.

En vergeef ons onze schulden

zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren.

En leid ons niet in bekoring

maar verlos ons van het kwade."

 

Schrijf naar mgr. Jacques Gaillot: jgaillot@partenia.org


 

Als het je gelukig maakt, ga dan! Doe het!


Actualite

Aide

email

In het diepste van elk menselijk wezen brandt een vuur, onze heel eigenroeping om gelukkig te worden. Ook in het diepste van jou!

Discussies, ontmoetingen, onze kijk op het reilen en zeilen in de wereld,onze opvoeding, ons nadenken of ons gebed - alles draagt bij tot het smedenvan een uniek kunstwerk, een heiligdom binnen in onszelf: ons geweten.

Als het schone, het goede, het waarachtige, het rechtvaardige een aantrekkingskrachtop jou uitoefenen, dan is dat je geweten dat jou"aanspreekt".Je geweten beluisteren is niet altijd gemakkelijk. Je geweten volgen isnog moeilijker.

Ik verwacht van anderen, juist zoals van mezelf, dat onze daden overeenstemmenmet wat we denken en zeggen. Schijnheiligheid kwetst ons diep. Zij irriteerdeook Jezus, die meermaals de dubbelhartigheid van mensen van zijn tijd aande kaak stelde. "Hij die nog nooit gezondigd heeft mag de eerste steenwerpen!" (Evangelie van Johannes, hoofdstuk 7, vers 7). Waarachtigzijn, het vertrouwen van mensen waardig zijn, woord houden - we zouden allemaalgraag hebben dat het ons lukt zo te leven, om gelukkig te zijn.

Doe het!

Gemakkelijk is dit niet! Er is van alles: de gewone manieren van doen,de mogelijke commentaren, de vrees voor de mislukking of de vrees voor hetonbekende, de blik van de anderen Verder ook onze verwachtingen, die nietaltijd even duidelijk zijn, onze luiheid, de bekoring van de gemakzucht,van het "Straks!", van "Opletten voor wat de mensen zullenzien en zeggen!", van "aan de verwachtingen van mensen beantwoorden".

Het eenvoudigste zou zijn: doen "zoals iedereen". Ernaar strevenom de rijkste te worden, de machtigste, de meest bekende, de meest erkende,de meest...

En toch, in het hart van je leven, in het hart van je dromen weet jeje soms aangetrokken tot moeilijke wegen, tot beslissingen, engagementen,tot bijna onmogelijke keuzes om solidair te zijn Laat die oproepen niette vlug vallen. Knip je vleugels niet af. Er zou eens een dag kunnen komenwaarop je ontdekt dat je niet meer vliegen kan

Je leven zal je voor veel keuzes plaatsen. In geweten beslissingen nemendie soms tegen de stroom ingaan, dat behoort uitsluitend tot jouw eigenbevoegdheid. Het is niet altijd gemakkelijk, maar als het je gelukkig maakt,ga dan! Doe het!

Schrijf naar mgr. Jacques Gaillot: jgaillot@partenia.org

 

 
Actualite

Aide

email

Archiv :