De electronische Catechismus: Oktober 2001

 
De bijbel, spontaan vertaald:
Een interpretatie van "Bemin uw vijanden"
Een interpretatie via het thema van "méér dan het gewonne"
(of: "overvloedige gerechtigheid")

ActualiteArchiv

Aide

email

 

De bijbel, spontaan vertaald 

la bible ouverte 

Allerlei groepen actualiseren en verjongen op een gelukkige manier teksten uit het evangelie!


Een groep uit de Gard deelt ons hun benadering mee van Matteüs 5, 38-48 en Lucas 6, 27-35.

Een interpretatie van "Bemin uw vijanden" 

non-violence 

Wat ons in deze passages het belangrijkste lijkt, is het feit dat Jezus de actieve geweldloosheid uitvindt. Daarvoor bestond er reeds een vorm van geweldloosheid in India, die van het Jaïnisme, maar dat was, als we ons niet vergissen, een soort van mystieke poëzie.

Bij Jezus gaat het om iets heel concreets: de houding die men moet aannemen in het hart van een conflict.

Voorheen kende men - over het algemeen, en helaas, bij sommigen nog altijd - slechts twee mogelijke houdingen tegenover een aanvaller of een verdrukker:
- ofwel met geweld reageren (terugslaan, en als het kan, harder)
- ofwel zich onderwerpen en/of op de vlucht slaan.

Jezus, van zijn kant, raadt een confrontatie aan en een begin van dialoog, een beetje uitdagend, maar ingegeven door liefde en de hoop het geweten van de ander te raken, en met de bereidheid om zelf nog méér te lijden: het is een houding die moed vergt. Het begrip 'vijand' vloeit dan vanzelf weg, omdat de andere als een persoon wordt beschouwd. Het kwaad wordt overwonnen door het goede, omdat ieder van zijn vrees en zijn eigen agressiviteit bevrijd wordt door het begin van een dialoog.

Overal waar men in de moderne tijden voor een geweldloze strijd gekozen heeft, heeft men deze methode weer opgenomen en met veel verbeeldingskracht de toepassingen ervan vermenigvuldigd: Ghandi, Martin Luther King, de boeren van Larzac, de Tsjechen in 1968…  MGandhi et MLKing 

Ghandi, toen student in Londen, was uitgelaten van vreugde toen hij de Evangelies leerde kennen...

     
   

Een interpretatie via het thema van "méér dan het gewone" (of: "overvloedige gerechtigheid")

Het thema van de liefde die méér doet dan het gewone kun je in de beide teksten tussen de regels door lezen. Als men je kleed afneemt, geef dan ook je mantel; als men je vraagt duizend stappen mee te gaan, doe er dan nog eens duizend bij; als men je slaat, stel je bloot aan de mogelijkheid nog een tweede keer geslagen te worden (bied je andere wang aan); als men je besteelt, eis het niet terug; bemin hen die jou niet beminnen, heb je vijand lief.

écouter, parler...  Wat wil dit zeggen? Je bezit geven, tijd geven, luisteren, spreken, nog méér geven, zelfs en vooral aan hen die je bestelen, die je haten, je vijanden zijn of gewoon lastposten. 

Chouraqui vertaalt Matteus 5, 47 trouwens met: "Als jullie alleen jullie broers groeten, wat doe je dan voor overvloedigs?"

Zoals God, die geen maat kent als Hij genade, capaciteiten en charisma's geeft, zoals God die tot het honderdvoudige teruggeeft wat we aan anderen hebben gegeven, zo wordt ons gevraagd om belangeloos te geven, zonder iets terug te verwachten, zonder aan wie dan ook te wanhopen. Want in de mate dat wij niets eisen als tegenprestatie voor onze 'overdadige gerechtigheid', zullen wij op onze beurt 'overdadige gerechtigheid' ontvangen. Laten we uit liefde iets concreets geven 'in overvloed', God zal erin voorzien om dat concrete te vergoeden, met nog meer liefde. Laten we iets materieels geven, God zal er iets spiritueels van maken.

In "Les misérables" van Victor Hugo arresteert de politie op zeker ogenblik Jean Valjean, de gewezen galeiboef. Hij wordt ervan beschuldigd het zilveren eetgerei van de bisschop van Digne gestolen te hebben (diefstal die hij daadwerkelijk gepleegd heeft). Maar Mgr. Myriel, in plaats van ook op zijn beurt Jean Valjean te beschuldigen, spreekt hem vrij en verklaart dat hij hem dat fameuze eetgerei geschonken heeft. Daarbovenop schenkt hij hem nog eens twee kandelaars, ook van zilver: een overvloed van vergeving en niet-veroordelen. Door dit geschenk wordt de gewezen galeiboef een vrij mens, vrij om zijn weg te gaan zonder nog ooit een diefstal te plegen.