Brief van Jacques Gaillot: 1 Maart 1998
Terdoodbrenging in Texas


Archiv

 

Actualite

Aide

email

Terdoodbrenging in Texas


De executie van Karla Tucker heeft veel beroering en revolte teweeggebrachtover de hele wereld. Ik schaam me op zulke momenten dat ik mens ben. Dezeterechtstelling, met een barbaars ritueel, blijft voor mij een schandaalen een dwaasheid. Een schandaal, want zij toont eens te meer aan dat wijgevangen zitten in de duivelse spiraal van de wraak. Een dwaasheid, omdatze aan het licht brengt hoe onbekwaam we zijn om te aanvaarden dat een persoon,ook als die veroordeeld is door het gerecht, kan veranderen.

Karla is gestorven met de glimlach op de lippen, vergeving schenkend,biddend. Na veertien jaren wachten was ze niet meer dezelfde. De bekeringvan deze vrouw getuigt van de lange weg die ze heeft afgelegd, vanuit hetverlangen, de behoefte, de wil ook, om anders te worden.

Een misdadiger mag nooit herleid worden tot zijn misdaad. Een misdadigeris in staat mens te worden, aan zijn leven een andere wending te geven.Als wij met voorbedachten rade de dader van een misdaad doden, zijn we danwel zeker dat het nog altijd om dezelfde persoon gaat die we vroeger veroordeeldhebben?

In de gangen van de dood wachten op dit moment bijna 3400 veroordeeldenop hun executie. Ze zullen niet dezelfde bekendheid genieten als Karla Tucker.

Toch zijn ook zij mensen die in de loop van al die jaren konden veranderen.Toch moeten ook zij door ons blijven gezien worden als menselijke wezens,groter dan hun misdaden.

Schandaal. Dwaasheid. Nooit zal de dood van de ene de dood van een andereongedaan maken.

Mogen wij hopen dat ooit de dag zal komen dat op onze planeet het rechtop leven of dood nooit meer in de handen wordt gelegd van diegenen die aande macht staan? Als we dit bereiken, zullen we aantonen dat we in staatte zijn te groeien in menselijkheid.

 


Jacques Gaillot 

 


Actualite

Aide

Archiv: