Brief : Februari 2002
   
Zeven jaar geleden...
   
 

Partenia

De brief

Notities

Bijbel

Terugblik

Archiv

LInk

email

 

Il y a sept ans...  Zeven jaar geleden… 
 
Op 13 januari was het zeven jaar geleden dat Jacques Gaillot, sinds 1982 bisschop van Evreux, door het Vaticaan werd afgezet en gereduceerd tot titulair bisschop van Partenia, een bisdom van Noord-Afrika dat sinds de 6e eeuw niet meer bestaat. Deze ongewone gebeurtenis veroorzaakte enorme opschudding bij het publiek, zowel in Frankrijk als erbuiten. De hoofdtoon was verontwaardiging. Zowel in de ogen van gelovigen als van ongelovigen was de door Rome getroffen maatregel grondig onrechtvaardig. Niet alleen omdat Jacques Gaillot in Evreux een uitzonderlijk actieve herder was geweest, met een klare kijk. Ook omdat de boodschap die hij tot bij het grote publiek bracht, zowel in zijn spreken als door zijn optreden en zijn publicaties, helemaal aansloot bij de boodschap van het evangelie, dat zich op de eerste plaats richt tot de armen, de berooiden, de vreemdelingen, de zieken, de 'zondaars'.
Die publieke verontwaardiging uitte zich op verschillende wijzen. Zowel in Evreux als voor de meeste bisschoppelijke paleizen in andere bisdommen vonden spontane massabetogingen plaats. De kerkelijke verantwoordelijken werden met aandrang uitgenodigd zich uit te spreken over het slechte functioneren van de kerk, zoals dit tot uiting kwam bij de afzetting van de bisschop van Evreux, en over de als zeer schuchter bestempelde toepassing van de oriëntaties van het 2e Vaticaans Concilie, die beklemtoonden dat het kerkinstituut - dat al te sterk geneigd bleef zich vast te klampen aan een centraal en verticaal systeem - voortaan een collegiaal en emeensschapskarakter zou moeten krijgen. Spontaan ontstonden ook groepen en verenigingen die zich beroepen op 'Partenia' en vastbesloten zijn om de zaak Gaillot niet te laten verdwijnen in een dichte mist, in de doofpot. Maar het is vooral de massale correspondentie - gemotiveerde petities, open brieven, persoonlijke brieven aan het Vaticaan, de nuntius, de bisschoppen, de dagbladen en Jacques Gaillot zelf - die duidelijk maakt dat wat in januari 1995 gebeurd is niet zo maar een simpele episode is in de geschiedenis van de kerk, iets om vlug te vergeten. Het is een gebeuren dat blijft doorwerken en dat de verantwoordelijken in de kerk zeven jaar later nog altijd niet met rust laat.
Dat is de reden waarom ik - in akkoord met mijn vrienden van de vereniging "Partenia 2000" in Parijs - besloten heb, als vriend van Jacques Gaillot, maar ook als christen en historicus, een boek uit te geven dat kortweg "Jacques Gaillot" heet. Het zal verschijnen op 15 februari 2002 bij uitgeverij Desclée de Brouwer in Parijs.

(auteur: Pierre Pierrard)