De electronische Catechismus: September 1998


 

 

Vergeving Het gezin

Archiv 

Het team dat aan deze catechismus werkt biedt u elke maand twee teksten aan. Suggesties om deze teksten te verbeteren worden met dank aanvaard. We zouden deze catechismus graag zien groeien als iets waaraan we samen bouwen.

Voorstellen voor nieuwe onderwerpen zijn ook altijd welkom.

 

 

 

Actualite

Aide

email

VERGEVING

 

Het leven moet ondraaglijk zijn waar geen plaats is voor vergeving.

Maar is het wel mogelijk vergeving te schenken als het gaat om misdaden tegen de mensheid, als kinderen worden verkracht en vermoord, als blind terrorisme onschuldige slachtoffers maakt? We zijn geneigd om te zeggen dat diegenen die dit soort dingen doen, niet weten wat ze doen. Zo nemen we de woorden in de mond die Jezus uitsprak tot de beulen die hem kruisigden. Hij voegde eraan toe: "Vader, vergeef het hun."

De vergeving is een onverbiddelijke wereld Misschien klinkt de uitdrukking als een plezierige woordspeling. Of vind je dat hier misbruik wordt gemaakt van woorden uit tegenstrijdige gevoelswerelden? En toch. Je kunt wel degelijk zeggen dat vergeving pas werkelijkheid wordt als ze onvermurwbaar is. Daarin schuilt de kracht en de grootheid van de vergiffenis, maar ook de reden waarom vergeven zo moeilijk is.

Vergeving stelt zich inderdaad niet tevreden met halve maatregelen en weigert elke vorm van inschikkelijkheid. Vergiffenis wordt contant betaald en is alleen dan waarachtig, als men geen bittere wrok als een vorm van krediet laat rondslingeren in een vergeten hoek van zijn geheugen, van zijn

hart. Vergeving is een massief blok, uit één stuk. Graniet. Onmogelijk te snijden in dunnere of ikkere schijven, al naar gelang het om een malsere of taaiere brok gaat. Wie vergeeft houdt niets achter, aakt geen voorbehoud en kent geen gradaties.

Het is een heel moeilijke weg, want er is ook helemaal geen sprake van geheugenverlies. Vergeven is niet hetzelfde als vergeten. Op de eerste plaats omdat er een vorm van kwaad bestaat die men nooit uit zijn geheugen kàn wissen. Maar ook omdat er fouten bestaan die zo zwaar zijn, dat we ze moeten blijven meedragen in onze herinnering, willen we verhinderen dat ze opnieuw gemaakt worden. In die zin bestaat er een plicht om niet te vergeten.

Vergeving kan geen onrecht zijn - vergeving roept ons op om over het kwaad heen te stappen. Degene die om vergeving vraagt heeft om te beginnen binnen in zichzelf al een hele weg afgelegd. Hij heeft zijn fout erkend, geen excuus gezocht en de wonde aanvaard die deze erkenning in hem teweegbrengt.

Hij is bereid om een stap verder te gaan. Hij wil een brug slaan tussen hemzelf en zijn 'slachtoffer'. Tussen verleden en toekomst.

Ook degene die vergeving schenkt heeft de hindernissen overwonnen die hij eerst als vanzelfsprekend beschouwde. Hij is over zijn woede heengestapt, over zijn verbittering en het verlangen om zich te wreken. Hij heeft een andere weg ontdekt, de weg van het begrip en de grootmoedigheid. Zo durft hij vertrouwen schenken aan diegene die hem verraden heeft. Hij herstelt hem in ere, laat die mens aanvoelen dat hij méér is dan het kwaad dat hij deed.

Als je het zo bekijkt, is de vergeving een buitengewone ruil. Vergeving vragen en schenken is ook en vooral: elkaar belangeloos toekomst schenken.
Daarom is vergeving hoop. En leven.


 

 

Actualite

Aide

email

HET GEZIN

 

Vandaag zijn niet alle gezinnen gebaseerd op het huwelijk, er bestaan ook gezinnen zonder vaste verbintenis. Tegelijk leiden echtscheiding of het uit elkaar gaan van samenwonenden tot heel wat eenoudergezinnen. Daarop volgen dan weer uiteenlopende vormen van hersamenstelling van gezinnen.

Verschillen in opvattingen, maar ook het aantal en de leeftijd van de kinderen van beide zijden en de komst van nieuwe kinderen spelen daarbij een rol.

Maar hoe dan ook, los van het uiteenvallen en het totstandkomen van nieuwe relaties, de overgrote meerderheid van de bevolking kiest voor het gezin.

De crisis brengt alleen het klassieke gezinstype in gevaar, dat uit de negentiende eeuw dateert en waarmee wij vergelijken. Dat gezinstype werd gekenmerkt door een strikte scheiding van de taken van man en vrouw, waardoor de vrouw ook afhankelijk werd van haar echtgenoot. We mogen van

dit gezinstype geen absoluut ideaal maken. Wat we vandaag meemaken, is niet het einde van het gezin, maar het ontstaan van een veelvoud van gezinstypes. "De mensen blijven geloven dat het gezin een van de ideale wegen is om gelukkig te zijn en zichzelf te worden" (1). De eigen thuis

blijft het warme nest waar men intimiteit vindt en onvoorwaardelijke liefde, waar men zich kan herbronnen en ontplooien. Alle nieuwe gezinsvormen streven ernaar zo goed en zo kwaad als het kan dit ideaal te realiseren.

De crisis in het gezinsleven is niet te wijten aan het verwerpen van alle waarden, maar aan het naar boven komen van nieuwe belangrijke waarden. Eén ervan is de grote vraag naar zelfstandigheid en vrijheid. Mannen en vrouwen laten zich niet langer bepalen door hun sociale en familiale herkomst, maar verlangen om zichzelf op een onafhankelijke manier te ontplooien. Tussen zovele sociale verplichtingen zoeken ze vrijheid van handelen. Het gaat hier om een waarde die niet alleen moet worden geëerbiedigd, maar die we als een algemeen menselijke waarde moeten aanmoedigen.

De vooruitgang op medisch vlak, met het beheersen van het leven, en in zekere zin ook van de dood, heeft het mogelijk gemaakt dat mensen in bepaalde gevallen niet langer onderworpen zijn aan een onafwendbaar lot. Ze dragen dus ook een veel grotere verantwoordelijkheid. Het gaat hierbij om

een gedragsverandering die met kwaliteit te maken heeft. In een wereld die steeds vlugger verandert en waarin het leven altijd maar langer duurt, moeten mensen nieuwe wegen zoeken die nog niet zijn uitgestippeld. Nieuwe mogelijkheden bieden zich aan, méér en meer gevarieerde levensepisodes.

Parallel hiermee ontwikkelen zich waarden als aanpassingsvermogen en creativiteit.

De geluksverwachting en de hoop op zelfontplooiing in het gezin moeten we niet onderwaarderen in naam van een zeker realisme. Integendeel, het zijn waarden die we eerder moeten verdiepen. Gevoelens van liefde zijn een bron van geluk voor de mensen.

Tenslotte nog dit. Vrouwen verlangen naar meer rechtvaardige relaties en een betere verdeling van de taken. Er zijn bovendien ook mannen die verlangen om uit te stappen uit de rol die ze buitenshuis, in de maatschappij, moeten spelen. Deze twee gegevens samen leiden tot een noodzakelijke vorm van partnerschap voor de uitbouw van het gezin. Maar ze doen ook vragen rijzen bij de allesoverheersende economische waarde van het werk, ten nadele van de relationele waarden. Dergelijke ontwikkelingen kunnen we alleen maar respecteren en stimuleren. Dit respect moet gepaard gaan met een vorm van vertrouwen in de mens, in zijn bekwaamheid om nieuwe oplossingen te vinden en op een verantwoordelijke manier zijn eigen leven in handen te nemen.

Mensen hebben vaak de indruk dat burgerlijke en religieuze instellingen hen alleen maar afremmen en de pas afsnijden. Willen die echter in dienst staan van een noodzakelijke stabiliteit in de koppels en de gezinnen, dan moeten ze een visie integreren en ontwikkelen die het leven ziet als een open en

steeds verder evoluerende geschiedenis.

(1) François de Singly, Sociologie de la famille contemporaine, Nathan, 1993.

 

 

 
Actualite

Aide

email

Archiv :