De electronische Catechismus: Maart 2001

  Een nieuwe etappe 
De bijbel, spontaan vertaald
  De roeping van de eerste leerlingen (Matteus 4, 18-22) 
  Archiv   
  Geschiedenis van het Bisdom Partenia, Biografie van Bisschop Jacques Gaillot

ActualiteArchiv

Aide

email

 

Een nieuwe etappe

Het is nu al drie jaar geleden dat een team zich aan het werk zette om een catechismus te maken "op een andere manier". Het doel was na te denken over levensnabije kwesties die te maken hebben met zin en betekenis.

Het was van bij het begin de bedoeling om Jezus weerklank te laten vinden in de huidige situaties waarin wij leven. Heeft Jezus niet altijd enorm veel weerklank gevonden bij de mensen die zich aan Hem hebben gehecht?

We kwamen elke maand bijeen en onderwierpen ons werk aan de appreciatie van de anderen. Uitwisseling en confrontatie leidden tot verbetering en verrijking. Stilaan vonden we ons werkritme. Vandaag kunnen we zonder meer getuigen dat deze ervaring voor ons veel betekend heeft.

Velen van u hebben laten weten dat ze met deze catechismusteksten hun voordeel hebben gedaan en ze ook gebruikt hebben. We hadden gehoopt dat dit werk tot interactie zou leiden, maar dit is slechts zelden gebeurd.

Vandaag willen we een nieuwe stap zetten. We stellen voor te werken met teksten die de neerslag zijn van een geactualiseerde lezing van bijbelse teksten. We stellen tot onze vreugde vast dat in kleine gemeenschappen teksten uit het evangelie geactualiseerd worden en met succes verjongd.

Doe maar mee! Stuur ons teksten op die vertellen hoe u het evangelie leest, vanuit uw eigen ervaring en geloof.
Jacques Gaillot

ActualiteArchiv

Aide

email

 

De bijbel, spontaan vertaald 

la bible ouverte 


De roeping van de eerste leerlingen
(Matteus 4, 18-22)

"Terwijl hij langs het meer van Galilea trok, zag hij twee broers, Simon en Andreas, die hun netten in zee gooiden, want ze waren vissers. Hij zei hun: Kom en volg mij, en ik zal van u mensenvissers maken."

Toen we die tekst bestudeerden merkten de kinderen van de catechese direct op dat het over een verandering van job ging. Gewend geraakt aan een vlugge wisseling van jobs merkten ze onmiddellijk de woordspeling op: "Het waren vissers. Hij zei hun: Kom, volg mij, en ik zal van jullie mensenvissers maken". Als je ziet hoe vlug de leerlingen op het aanbod ingaan, dan zou je wel denken dat ze er beter aan toe zullen zijn dan op hun vorig werk. Een beter salaris? Boeiender werk? Een job met meer mogelijkheden i.p.v. een job zonder toekomst? Meer afwisselende contacten? Minder lastig werk? Een nieuwe, aantrekkelijke baas? Ze konden er niet op antwoorden, maar het vervolg van de tekst laat iets ongewoons vermoeden: "Onmiddellijk lieten ze hun netten in de steek en volgden hem… Onmiddellijk lieten ze hun boot en hun vader achter, en volgden hem.

De kinderen namen deze radicale formulering niet letterlijk op. In een dergelijke plotse breuk geloofden ze niet. En het klopt, in een aantal passages van het evangelie staan dusdanige radicale formuleringen dat mensen ze naast zich neerleggen of zeker geen aandacht meer besteden aan de weg die op die manier als onmogelijk wordt voorgesteld. De beperkte ervaring van de kinderen verhinderde hen evenwel om die mannen als warhoofden of onverantwoordelijken te beschouwen. Voordat ze inscheepten voor een ànder avontuur, hebben de leerlingen heel zeker een aantal dringende zaken moeten regelen: het onderhoud voor het gezin (Petrus was gehuwd, en had waarschijnlijk kinderen), hun beroepsstatuut (Jacobus en Johannes werkten in familieverband en hadden loonarbeiders in dienst), de zorg voor het materiaal: boten, netten… (In meerdere episodes ziet men Jezus in de boot stappen, en na de dood van Jezus hebben de leerlingen hun vroeger beroep weer opgenomen.)

Toen ze naar de tekst terugkeerden, vroegen de kinderen zich toch af wat dan de betekenis was van het tot tweemaal toe herhaalde gebruik van het woord 'onmiddellijk'. Ze weten dat wisselen van job altijd een risico blijft, indien niet voor de persoon in kwestie, dan toch zeker voor diegenen die van hem of haar afhankelijk zijn - ook als men alle nodige voorzorgsmaatregelen getroffen heeft. Men komt altijd op een terrein dat voor een stuk onbekend is. En daarmee moet men vrede kunnen nemen, zelfs na lang nadenken. Maar van het nieuwe gaat ook altijd een aantrekkingskracht uit, de hoop op beter en meer.

Het is het moment om iets te zeggen over de persoonlijkheid van Jezus. Wat de leerlingen hier bij het eerste contact ervaren, zal bevestigd worden in het vervolg van het verhaal. Dit eerste contact openbaart een sterke aantrekkingskracht. De blik van deze man, de manier waarop hij vertrouwen schenkt, mensen doet groeien, rechtop helpt - dit alles moet bepalend geweest zijn voor de beslissing van de eerste leerlingen. Er is iets dat hun hart geraakt heeft. Dank zij een ontluikende aanhankelijkheid en het vertrouwen dat ze kregen werden de laatste obstakels overwonnen en waagden ze de sprong in het onbekende.