Als we de bijbel openslaan:
augustus 2006 

la bible ouverte 

 
Zelf oordelen

Actualite

Bijbel

Aide

email

 

Zelf oordelen
"Waarom bepalen jullie niet uit jezelf wat juist is?"
(Lucas 12, 57)

Deze woorden van Jezus zijn gericht tot 'de menigte', de toevallige voorbijganger. Hij spreekt ze uit nadat hij heftig uitgevaren is tegen de Farizeeën en de Wetgeleerden - diegenen die beschouwd werden als de leermeesters en de competente autoriteiten om na te denken en uitspraken te doen over wat juist en niet juist is.
 
In de loop van de jaren hadden ze, waarschijnlijk met de lovenswaardige bedoeling de wet van Mozes in zijn waarde te behouden, de geboden en verboden vermenigvuldigd.
 
obéissance aveugle Maar ze hadden zich daarbij geen vragen gesteld over de nefaste neveneffecten van deze voorschriften: de essentiële elementen van de 'tien geboden' verdronken in een oceaan van zwaarwegende details. En, wat nog erger is: de gelovigen, die alleen maar blind moesten gehoorzamen, verloren elke kritische zin en de lust om het onderscheid te maken tussen wat belangrijk en wat bijkomstig is in het leven. 
 
Jezus wil het geweten van de mensen weer wakker maken. Zijn 'waarom' klinkt als een kreet van verwondering, waarin men bijklanken vermoedt van onbegrip, ergernis, misschien zelfs van ontgoocheling en verwijt: "Waarom toch oordelen jullie niet uit jezelf?" Voor hem gaat het hier om iets wat evident is. De voorbeelden die hij geeft spreken genoeg voor zichzelf, met name met betrekking tot de sabbat "die gemaakt is voor de mens, en niet de mens voor de sabbat". Het belangrijkste die dag is toch niet dat men het aantal stappen telt dat men mag zetten, maar wel 'goed te doen, een leven te redden', en de kettingen te breken van iemand die in zijn ziekte of in wanhoop gevangen zit. (Lucas 6,9).
 
Tot zijn toehoorders zegt Jezus voornamelijk twee zaken:
 
1.
Elk van jullie moet zich een oordeel vormen over wat juist is in denken en doen. Het is geen heiligschennis als je je vragen stelt over de gegrondheid van praktijken die men je oplegt of over de waarde van de argumenten die men naar voren schuift om je te overtuigen.
 
Jullie hebben de macht om dit te doen, en wel in alle betekenissen van dit woord. Enerzijds zijn jullie in staat om te oordelen of iets waardevol is of niet. 

conscience personelle

 
Anderzijds hebben jullie ook echt de bevoegdheid om dit te doen, jullie zijn ertoe gerechtigd vanuit jullie hoedanigheid als mens en als lid van het volk van God - even goed als de meesters die de leiding hebben over jullie en jullie willen informeren. Uiteindelijk is het jullie geweten de norm voor wat je denkt en doet.
 
2.
De boodschap van Jezus gaat zelfs nog verder: het gaat niet alleen om een macht, het is een eis. Een volwassen gelovige moet durven zeggen: "In het licht van wat ik als mens weet en van wat het Evangelie mij vandaag zegt, denk ik dit… en dit zijn mijn argumenten…" Die argumenten kunnen samenvallen met wat religieuze instanties denken. Maar ze kunnen er ook van afwijken - zonder aanstootgevend of ketters te zijn.
 
Op deze 'laan van de vrijheid' stelt Jezus de menigte gerust door te stellen dat 'zelf oordelen' geen onoverkomelijke moeilijkheid is. Het is niet ingewikkelder dan het voorspellen van het weer voor de komende dag: "Wanneer jullie een wolk zien opkomen in het westen, zeggen jullie meteen dat er regen op komst is, en dat is ook zo. En wanneer jullie merken dat de wind uit het zuiden komt, zeggen jullie dat er hitte op komst is, en dat is ook zo. De aanblik van de aarde en de hemel kunnen jullie duiden, hoe kan het dan dat jullie deze tijd niet kunnen duiden? Waarom bepalen jullie niet uit jezelf wat juist is?" (Lucas 12, 54-57) : Wat juist is met betrekking tot de relaties met God en met onze naaste, wat juist is in de manier waarop we zowel de Ene als de andere beminnen, en waarop we Christus een plaats geven in ons leven.
 
propre choix Voor zichzelf uitmaken wat juist is betekent niet dat je dit de hele tijd alléén doet, zonder ooit je licht op te steken bij competente mensen. Er zijn bijv. ethische kwesties waarin het niet gemakkelijk is zich een beeld te vormen van wat goed is. Als je persoonlijk oordeel steunt op de raad van wijzen of van eenvoudige mensen zal het des te steviger zijn. Maar in laatste instantie moet elke mens zelf de verantwoordelijkheid opnemen voor de keuzes die hij maakt.