Als we de bijbel openslaan:
December 2004 

la bible ouverte 

 
Waarom gaat uw meester met zondaars aan tafel?

Actualite

Bijbel

Aide

email

 

«Waarom gaat uw meester met zondaars aan tafel?»
(Matteüs 9, 11)

Als we ons diepgaand laten meetrekken door het eucharistisch ritueel, dan worden we op de eerste plaats gewaar hoezeer wij allen, gelovig of ongelovig, gemaakt zijn om elkaar te helpen en met elkaar te delen, hoezeer alles in ons een uitnodiging is, een oproep tot leven in verbondenheid ('communio'). Het brood, het basisvoedsel dat we breken om het met elkaar te delen, dat is alles waarvan we leven, op alle gebied, en wat maar tot leven komt als we het delen en mede-delen met elkaar.
 

rite eucharistique 
 
Het eucharistisch banket is de voorafbeelding van het huwelijksfeest in het Koninkrijk der hemelen waartoe allen, goeden en slechten, worden uitgenodigd (Matteüs 22). Het gaat er niet om te weten wie dit waard is en wie niet, maar met vertrouwen in te gaan op de oproep van de koning. Het is wel zo dat Matteüs spreekt van een bruiloftskleed dat men moet dragen (terwijl Lucas, hoofdstuk 16, in het gelijkaardige verhaal daar geen enkele allusie op maakt). Maar zou dat dan gaan over een morele kwaliteit? Zou het niet eerder gaan over het vertrouwen dat nodig is en zonder hetwelk men onmogelijk van harte kan deelnemen aan het banket van het Koninkrijk?
 
Dan is het geen kwestie meer van schiften en moeten we ons niet meer afvragen of sommigen het al of niet waard zijn op het initiatief van de meester in te gaan. Jezus heeft zich nooit bezorgd gemaakt over de morele onkreukbaarheid van de mensen tot wie hij zich richtte.
 

manger avec les pécheurs 

«Hij gaat aan tafel met zondaars» zegt men van hem. 
 
Waarschijnlijk komt het er alleen op aan dat we met vertrouwen op de uitnodiging ingaan. Dat we, los van onze classificaties en hiërarchieën, ontdekken hoe wij helemaal bij elkaar horen, niet op grond van onze verdiensten, maar omdat we allen, in ons diepste binnenste, getekend zijn met het onuitwisbare zegel van Gods scheppende liefde. Centraal staat hier uiteindelijk de goedgunstigheid waarvan de goddelijke uitnodiging blijk geeft, veel meer dan onze grenzen en moeilijkheden. En als er in de mens zoiets aanwezig is als een oproep tot leven in verbondenheid, tot 'communio', dan is dat in laatste instantie omdat wij door Gods toedoen deel hebben aan een zelfde vitale stroom van solidariteit en liefde.
 
Tijdens het laatste avondmaal met zijn leerlingen nam Jezus eerst brood. Hij gaf het om daarmee uit te drukken dat hij zijn leven gaf in verbondenheid met allen. Alsof het teken van het gedeelde brood nog niet voldoende was nam hij, op het einde van de maaltijd, als laatste boodschap, een beker met wijn en reikte die iedereen toe als teken van het verbond tussen God en zijn volk. Wij zijn van hetzelfde bloed, het is het leven van God zelf dat ons bezielt.
 
participer Daarom is meewerken aan een wereld waarin mensen elkaar helpen, een wereld van gerechtigheid en liefde, niet alleen een menselijke taak, het is tegelijk Gods werk in ons en door ons heen. De ultieme boodschap van Jezus op het laatste avondmaal is een oproep om, daar waar we ons bevinden, werk te maken van eenheid en broederlijkheid. «Doe dit om mij te gedenken»: wees dragers van deze goddelijke aanwezigheid, wees overal bewerkers van wederzijdse hulp en van vrede. 
 
De gemeenschap, die verbondenheid tot stand brengt, wordt zich bewust van de aanwezigheid van Jezus - die Christus is en zoon van mensen - en viert dit overal waar dialoog, solidariteit en broederlijkheid vorm krijgen. Als vanzelf worden we er dan toe gebracht samen die twee enige woorden uit te spreken, zonder er iets aan toe te voegen: «Onze Vader».