Als we de bijbel openslaan:
Juli 2004 

la bible ouverte 

 
Het onkruid en de tarwe

Actualite

Bijbel

Archiv

Aide

email

 

Het onkruid en de tarwe
(Matteüs 13, 24-31 en…)

grain et ivraie
Jezus sprak vaak in parabels. Hij vertelde een gebeurtenis uit het leve van elke dag om iets te verduidelijken van het Rijk dat hij kwam aankondigen. De parabel van het onkruid en de tarwe doet een beroep op de ervaring van de landbouwers.
 
Het gaat over een veld waar de eigenaar goed zaad heeft gezaaid en een vijandige hand daarna onkruid zaaide, taai onkruid. Zodra de dienaren het opmerken, als de tarwe aren begint te vormen, stellen ze voor om dat onkruid uit te trekken. Maar ze worden afgeremd in hun verlangen om goed te doen. "Je zou het risico lopen, als je het onkruid uittrekt, dat je tegelijk de tarwe uittrekt. Laat beide samen opgroeien tot het tijd is voor de oogst." 
 
De dienaars zijn bezield door een verlangen naar orde en netheid; ze laten zich leiden door de eenvoudige logica van "ofwel dit, ofwel dat", de logica van het "of / of", die uitsluit. Of de tarwe óf het onkruid, maar niet de twee. In dit geval moet het onkruid uit de weg geruimd worden, want dit onkruid stelt het kwaad voor.
Inderdaad, het kwaad verontrust ons. Van waar komt het? Wie is die vijand die stiekem binnensluipt in onze goede voornemens, in onze beslissingen en daden? We zien niet graag onze inspanningen bij het zaaien vernietigd en zoeken spontaan om de oogst daartegen te beschermen. Maar in ons complexe leven, zoals het nu eenmaal is, zijn de zaken zelden duidelijk af te grenzen.
 
Het kwade en het goed zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en het is niet makkelijk om ze uit te elkaar te halen. Uit iets kwaads kan iets goeds voortkomen, en omgekeerd. Wat slecht lijkt moeten we niet te vlug uittrekken, niet te vlug veroordelen. 

le mal et le bien

 
De logica van de meester is die van " en / en", "Laat zowel het ene als het andere opgroeien", én de tarwe én het onkruid. De logica van "en / en" laat niet toe dat we knopen doorhakken. Deze logica is globaal en legt de nadruk op wat verbindt. De twee planten hebben met elkaar gemeen dat ze op hetzelfde veld groeien. De logica van "en / en" scheidt niet, maar verenigt. Hierdoor bewaart ze de spanning tussen de tegengestelde termen.
 
Met deze spanning leven is bijzonder oncomfortabel als ons veld de wéreld is. Deze logica brengt ons in de war, belet ons het goede te onderscheiden van het kwade en doet ons vrezen dat het kwade het goede zal verstikken. Op die manier zouden we uitzendingen en geweldfilms die de jeugd besmetten willen verbieden, zouden we de dictators die de democratie en de vrijheid van hun volk aan hun laars lappen, aan de kant willen zetten; zouden we de publiciteitsborden die de vrouw herleiden tot een seksueel object willen verwijderen; zouden we onze samenleving willen bevrijden van dieven en alle soorten delinquenten; of zouden we alles wat het gelaat van de Kerk vertekent willen uitvegen…
Het wordt vlug duidelijk hoe scheef het zou lopen - en al gelopen is - als we ons lieten leiden door deze legitieme verlangens. Door het kwaad, of wat wij vanuit ons gezichtspunt als kwaad beschouwen, uit te roeien lopen we het gevaar ook het goede uit te roeien. We zijn verplicht tot aan de oogsttijd het samengaan van beide te aanvaarden.
 
Moeten we dan niets doen, en ons laten overrompelen? Het is wellicht niet onze eerste taak het kwaad - dat wij bovendien niet goed kunnen herkennen - te bestrijden. Het is belangrijker het goede te wekken en te ontwikkelen, perspectieven te openen.
 
la moisson De oogst stelt het einde van de wereld voor, legt Jezus uit, het einde van ónze wereld. Alleen op dat moment zal men de balans kunnen opmaken en de schifting doorvoeren. Een terugkeer dan naar de logica van "of / of"? De schoven met het onkruid worden verbrand, het graan wordt opgeslagen op de graanzolder? 
 
De zaken zijn weer klaar? Andere beelden die het evangelie ons geeft over het einde van de tijden laten veronderstellen dat we op het einde, bij de uiteindelijke schifting, voor verrassingen zouden kunnen staan. De rechtvaardigen zijn niet diegenen die we dachten. Zondaars en hoeren gaan ons voor in het Koninkrijk.
 
We moeten in dat ultieme moment eerder de opkomst zien van een derde logica, die de eerste twee opneemt. Men kan ze zo formuleren: "ofwel dit, ofwel dat, ofwel beide".
 
Alleen deze logica van de complexiteit stelt ons in staat om de meanders van het menselijk leven te vatten. Het is precies door het wachten, het geduld en de tolerantie waartoe de logica van "en / en" ons verplicht dat iets nieuws kan opduiken en dat uit iets slechts iets goeds kan naar boven komen. Omdat de orde van "ofwel de tarwe, ofwel het onkruid" te eenvoudig is, simplistisch zelfs, kunnen we niet buiten de wanorde van de vermenging en de mengelmoes. 

méandres de la vie

 
Zij aan zij omgaan met de mens die we gevaarlijk vinden is de enige manier om hem te leren kennen en misschien te waarderen. De logica van het samenleven, van de rassenvermenging, van de dialoog, is de enige manier om de angst die ons tot uitsluiting aanzet te overwinnen. Of positief gezegd, om een nieuwe orde tot stand te brengen, een orde die rijker en rechtvaardiger is, die rekening houdt met de diverse factoren van het menselijk leven - de goddelijke barmhartigheid nog buiten beschouwing gelaten.
 
le bon grain Ongelooflijk hoe het evangelie erin slaagt om op een eenvoudige manier moeilijk te begrijpen waarheden uit te drukken! Jezus weet het. Hij beëindigt zijn uitleg van de parabel met deze woorden: "Wie oren heeft, hij luistere!", en wat later vraagt hij zijn leerlingen: "Hebben jullie dat allemaal begrepen?"