Als we de bijbel openslaan:
Maart 2004 

la bible ouverte 

 
De vasten, tijd voor de bekering van de hart





Actualite

Bijbel

Archiv

Aide

email

 

De vasten, tijd voor de bekering van het hart

année liturgique In de loop van het liturgisch jaar gaan vier adventsweken vooraf aan het feest van Kerstmis, zeven weken zetten ons op weg naar Pasen en zeven weken bereiden ons voor op Pinksteren. Zo wordt ons elk jaar, om die liturgische feesten goed te kunnen vieren, een weg aangeboden tot de bekering van ons hart. 
 
Was het al niet zo voor Jezus? Nadat hij zich had laten dopen door Johannes de Doper, weerklonk een stem uit de hemel, zo wordt ons gezegd: "Je bent mijn liefste zoon, je bent een man naar mijn hart" (Lucas 3, 22). Wat een licht, wat een genade, wat een innerlijke kracht, als hij zich zo bewust wordt, op de drempel van zijn zending, hoeveel God van hem houdt!
 
Daarna wordt Jezus door de Geest naar de woestijn gestuwd, zoals het evangelie van de eerste zondag van de vasten ons zegt. Hij is doordrongen van die bezielende en levenwekkende liefde, zodat de bekoringen waarmee hij geconfronteerd wordt - gemakkelijk succes, magische kracht en onbeperkte macht - hem leiden naar een verdieping en een zuivering van zijn engagement (Lucas 4, 1…).
 
Daarna, naar het verhaal van de gedaanteverandering dat we op de daaropvolgende zondag te horen krijgen (Lucas 9, 28…), 

Transfiguration

 
begint voor Jezus een nieuwe etappe, vanuit de meer innerlijke kijk die Petrus, Jacobus en Johannes op hem hebben. Deze drie leerlingen, uit zijn naaste kring, zal men terugvinden in Getsemane, en twee van hen zullen, na Maria Magdalena, de eerste getuigen zijn van de verrijzenis.
 
Zou het dan niet kunnen dat wij, bij het begin van de vastentijd, ook uitgenodigd worden tot een innerlijke ontdekking, een nieuwe kijk op Jezus? Jezus als diegene die in het verlengde van de Wet en de Profeten (Mozes en Elia) de uitverkorene is, met de opdracht het licht door te geven en die bevrijdende Blijde Boodschap te verkondigen? Zowel het evangelie van de innerlijke zuivering in de woestijn als dat van de gedaanteverandering verduidelijken de sfeer waartoe we uitgenodigd zijn op onze weg naar Pasen.
 
Misschien werd in de vasten teveel de nadruk gelegd op de ascese en de morele zuivering. Het is op de eerste plaats tot een bekering van het hart dat we worden opgeroepen. Ons opnieuw levendiger bewust worden van een liefdevolle aanwezigheid. Herontdekken dat we door God bemind worden. Dat onze God, die welwillendheid en liefde is, ons vrij maakt van elke slavernij. Dat die liefdevolle aanwezigheid naar elk wezen uitgaat, ongeacht zijn grenzen en zijn armoede. Dat een diepe band ons allen met elkaar verbindt, omdat we allen van hetzelfde bloed zijn en deel hebben aan dezelfde vitale stroming die in God haar oorsprong vindt.
 
temps de carême Onze zorg om morele rechtschapenheid mag in deze vastentijd niet alle aandacht naar zich toe trekken. 
 
Het komt er vooral op aan een ietwat nieuwe kijk op God te verwerven, en op het verbond dat ons wordt aangeboden. Ons op weg begeven naar Pasen, dat is in onszelf het geloof in de Verrijzenis weer tot leven brengen, de verwondering omdat we ons door God bemind weten. En als onze gelovige kijk intenser wordt, dan evouleert onze manier van 'zijn' in onze dagelijkse omgang met de broers en zusters waarmee we als kinderen van dezelfde God ons mens-zijn delen, bijna vanzelf, onmerkbaar, mee. Ons leven verandert, wordt zuiverder, rijker. De vastentijd, die een tijd is voor de bekering van ons hart, voor een nieuwe kijk op Jezus en zijn Blijde Boodschap, wordt van daaruit een tijd van zuivering in de manier waarop we mens zijn.
 
Al wie aandacht heeft voor de anderen heeft al heel veel motieven die hem ertoe aanzetten zich te mengen in de strijd voor meer gerechtigheid en solidariteit. Als we weten, geloven dat we allen gelijkelijk door God worden bemind en drager zijn van een goddelijke kiem, zouden we dan niet zoeken om het geloof dat ons bezielt vlees en bloed te laten worden in ons dagelijkse doen en laten? Op die manier zal de verdieping van ons geloof in een God die liefde is en ons van alle slavernij bevrijdt, samen met een grotere aandacht voor de anderen, in het bijzonder van de meest misdeelden, in deze vastentijd onze opgang naar Pasen intenser maken.