Als we de bijbel openslaan:
Januari 2003 

la bible ouverte 

 
Het doopsel van Jezus

Actualite

Bijbel

Archiv

Aide

email

 

Het doopsel van Jezus (Matteüs 3, 13-17)

Jezus begeeft zich in de menigte die komt om zich te laten dopen door Johannes de Doper in het water van de Jordaan. Niets onderscheidt hem van de anderen waardoor hij de aandacht zou kunnen trekken. Hij doet mee met wat iedereen doet en onderwerpt zich aan het doopsel van bekering. Op zijn minst een vreemde stap, want Jezus heeft geen nood aan een doopsel van bekering.

Le Baptême de Jésus Johannes de Doper protesteert trouwens als hij hem naar zich toe ziet komen: "Ik ben het die het nodig heb om me te laten dopen door jou, en jij bent het die naar mij komt!" 

Hij kan maar niet begrijpen waarom Jezus zo aandringt om zich een mens tussen de mensen te tonen. En Jezus antwoordt aan Johannes de Doper: "Laat me op dit ogenblik mijn gang gaan. Op deze manier moeten WIJ precies volbrengen wat juist is." Dit 'wij' toont dat beiden, hoe verschillend ook in hun manier van leven en hun respectieve zending, ten einde toe de weg zullen gaan die God van hen verwacht. Ze zullen een gewelddadige dood sterven, Johannes zal onthoofd worden, Jezus gekruisigd. De leerlingen van Jezus en Johannes zullen hun twee meesters niet tegen elkaar kunnen uitspelen.

Jezus onderwerpt zich aan een doopsel van bekering en gaat dan een andere richting uit. Johannes de Doper verkondigde in de woestijn dat de verschrikkelijke dag van het Oordeel nabij was. Jezus van zijn kant trekt door steden en dorpen en kondigt de Blijde Boodschap van het heil aan. Deze aanzienlijke verandering zal Johannes de Doper verbazen. Op zekere dag zal hij vanuit de gevangenis aan Jezus laten vragen: "Ben jij diegene die komen moet, of moeten wij een ander verwachten?"

Het doopsel in de Jordaan met heel die menigte wordt een belangrijke gebeurtenis voor Jezus. Het is een gebeuren dat hem tekent. Een beslissend moment. Hij wordt zich bewust van zijn zending en zijn geestelijk zoonschap. Matteüs maakt van de persoonlijke beleving van Jezus een publieke verklaring: "Deze is mijn welbeminde zoon". De hemel gaat open en voor de eerste maal wordt het mysterie van Jezus als zoon van de Vader geopenbaard.

De hemel gaat open omdat de tijd gekomen is waarop God zal spreken. Met Jezus zal het Woord van God opnieuw van zich laten horen, en met kracht.

Met het teken van de duif wordt Jezus zich ervan bewust dat een nieuwe schepping zijn zending is, een nieuwe schepping die God wil en waarvan het volk van Israël de eerste gegadigde zal zijn.  colombe

Het is duidelijk dat de onderdompeling ten teken van bekering, zoals Johannes de Doper dat vroeg, een heel andere betekenis krijgt. Alles wat Jezus zal doen zal nieuw zijn. Hij zal de Blijde Boodschap verkondigen aan de armen, bevrijding aan hen die gevangen zitten, en blinden de ogen openen.