Notities Onderweg: April 1998


SevillaDe kwestie van het plagiaat

ArchivBibligraphie

Partenia in cijfers

 

 

 

 

 

Actualite

Aide

email

SEVILLA

 

Altijd weer dezelfde betovering in deze Andalusische stad. Dag en nacht.Als de avond valt, dan horen de pleinen van het stadscentrum toe aan dejongeren. Ze zijn er, bij massa's, als gras tegen elkaar gedrukt. Indrukwekkend!

Ik ben hier op uitnodiging van de christelijke basisgemeenschappen vanSevilla. Ik maak kennis met hen op een parochie in de randstad. Als dezechristenen bijeenkomen, beleven ze de vreugde van het samenzijn. Als danweer uit elkaar zijn gegaan, blijven ze in een netwerk met elkaar verbonden.Ze zijn nooit alleen.

Eerst beluisteren we het evangelie van de dag. Daarna delen we het voedseldat ze meegebracht hebben. Ik bewonder de manier waarop ze de band makentussen het evangelie en het leven. Voor hen is het leven van de mens deplaats waar het geloof thuishoort. Ze nodigen me uit om mijn eigen inbrengte doen. Zo tonen ze hun ontvankelijkheid voor iemand die van elders komt,met andere ervaringen van kerk-zijn. Voor de eucharistieviering begint houdenze een collecte. De vergadering toont zich zeer mild en vraagt mij het bijeengebrachtebedrag in Chiapas af te geven.

De vereniging van de migranten ontvangt mij in haar lokalen. Hier komenveel jonge Marokkanen langs. Sevilla ligt niet zo ver van Marokko. De politiekemacht stelt zich steeds harder op ten aanzien van vreemdelingen die nietin regel zijn. In 1997 werden in Andalusië alleen al 17.000 mensen-zonder-papierenhet land uitgezet. Maar velen van hen keren terug! Bovendien rekent menvoor hetzelfde jaar 1997 op een 100-tal doden of vermisten (op zee).

De dag eindigt met een conferentie aan de universiteit, gevolgd dooreen boeiend debat. 's Anderendaags komen de basisgemeenschappen van de streekvan Malaga aan de beurt. Zij komen bijeen in Antequera (160 km van Sevilla).Een groot moment van vreugde en van evangelische eenvoud.

's Avonds heb ik een afspraak met jongeren uit Valenciana op het pleinvoor de kathedraal van Sevilla. Er is nog veel volk. Ik denk aan Dostojevski'slegende van de grootinquisiteur. Jezus bevindt zich, op deze prestigieuzeplaats, te midden van de menigte. Iedereen herkent hem met heimelijke blijdschapin het hart. Een zacht geroezemoes van geluk. Maar de grootinquisiteur verschijntop het toneel en vraagt hem te vertrekken: Jezus heeft hier niets te doen,hij vergist zich als hij een beroep doet op de vrijheid en de verantwoordelijkheidvan de mensen, het volk is gemaakt om te gehoorzamen. Het officiëlegezag heeft alles weer in de hand. De wierook vervangt het gebed. De ritenvervangen het geloof. De orde is hersteld Jezus bewaart het stilzwijgen,zoals in zijn lijdensverhaal. Hij gaat heen. Want hij heeft vertrouwen,hij laat ons vrij om ons eigen lot in handen te nemen

Het wordt laat, die ontmoeting met de jongeren van de gemeenschap vanValenciana loopt lang uit. Maar om te feesten is het nooit te laat. Vooralniet in Andalusië.

 

 

Actualite

Aide

email

DE KWESTIE VAN HET PLAGIAAT

 

Kort na het verschijnen van je laatste boek, "La dernièretentation du diable" (letterlijk: "De laatste bekoring van deduivel"), werd je ervan beschuldigd plagiaat te hebben gepleegd tennadele van een universitair uit Lyon. Wat is er precies aan de hand?

De directeur van Editions N° 1 heeft me voorgesteld om een boek tepubliceren over de plaats van de duivel in de samenleving en over de rolvan satanische sekten. Hij vroeg mij om over dit onderwerp de stem te latenklinken van iemand uit de Kerk. Er zouden een aantal documentalisten temijner beschikking staan.

"Om dit werk tot stand te brengen heb ik me laten omringen dooreen team dat mij in staat stelde heel deze wereld van de duivel, die mijonbekend was, aan te snijden. Het maken van dit boek heeft ons sterk geraakten met ontzetting vervuld. We zijn vertrokken vanuit een gemeenschappelijkeverontwaardiging bij de grafschennis in Carpentras" Zo staat het letterlijkin het eerste hoofdstuk van mijn boek, blz. 17. Maar een oneerlijke medewerkerheeft mij een bijdrage bezorgd die niet van hem was en heeft op die maniermisbruik gemaakt van mijn vertrouwen. Het was gewoon plagiaat.

Welke schikkingen heb je getroffen?

Ik ben ingegaan op alle interviews die me werden gevraagd en ik heb uitgelegdwat er gebeurd is. Ik heb ook onmiddellijk gekozen voor een radicale oplossing:het boek uit de handel terugtrekken, zodat de zaken klaar en duidelijk zijnvoor de publieke opinie.

Kun je iets meer zeggen over je boeken?

Er zijn boeken die ik persoonlijk geschreven heb, van a tot z. Dat ishet gemakkelijkste voor mij. Daartoe behoort o.a. "Foi sans frontières"("Geloof zonder grenzen", niet vertaald in het Nederlands), deneerslag van een retraite die ik gegeven heb bij priesters in Algerije.

Dan zijn er boeken die tot stand gekomen zijn met een interviewer. Datis al wat moeilijker als die persoon in kwestie mij vooraf onbekend is.Daartoe behoort het boek "Je prends la liberté (in het Nederlandsvertaald met als titel "Ik ben zo vrij" ). De journalist zetteme bij momenten op onvoorziene sporen en sneed onderwerpen aan die mij nietecht interesseerden.

En dan zijn er tenslotte nog boeken die in teamverband worden gemaakt.Dat zijn de moeilijkste voor mij. Dat was ook zo bij "La dernièretentation du diable". Ik heb de drukker om uitstel moeten vragen, omdathet werk me niet voldeed. Het is niet gemakkelijk om een werk tot standte brengen met mensen die erg verschillend zijn van gevoeligheid en stijl.

Een vraag op de man af: wat doe je met de auteursrechten van je boeken?

Die stort ik telkens integraal op de rekeningen van de verenigingen diede rechten van de mens verdedigen en van Partenia.

Als je terugblikt, wat denk je van deze affaire?

Men kan een boek uit de handel terugnemen, maar een gesproken woord kanmen niet tegenhouden. Als dit laatste op een hindernis stoot, kaatst hetterug, baant zich een weg, wekt weer andere woorden. Deze gebeurtenis heeftmij de gelegenheid geboden om getuige te zijn van onverwachte en sterkeuitspraken.

Breder gezien, dit plagiaat stelt openlijk de rol van de uitgevers terdiscussie. Zij doen vandaag de dag steeds meer een beroep op medewerkersdie de tijd niet hebben om echt onderzoekswerk te verrichten.

Maar het is duidelijk dat deze zaak mijn persoon en de boeken die ikgeschreven heb in diskrediet brengt. Toch zal deze episode mij niet belettenom verder te gaan. Een nieuw boek is in voorbereiding. En ook onder ditboek zal ik zonder vrees mijn naam zetten.

(onderhoud, genoteerd door de redactie van Partenia) 

Jacques Gaillot

 

 


Actualite

Aide

email

Archiv :


PS: Partenia in cijfers - 1997

 

Aantal pagina's op het Internet per maand: 175

Totaal aantal pagina's op het Internet - in zeven talen: 63.875

Totaal aantal bezoekers op het Internet in 1997: 92.000

Toename van het aantal bezoekers in 1997: 22.000

Gemiddeld aantal bezoekers per maand: 7.660

Aantal e-mails voor bisschop Gaillot in 1997: 2.300

Aantal e-mails op het adres van de Webmaster van Partenia in 1997: 346