Notities Onderweg: Maart 1998


Zelfmoord of hoopPrikkeldraad-Europa

Licht voor iedereenOntmoetingen in Brugge

ArchivBibligraphie

Partenia in cijfers

 

 

Actualite

Aide

email

Zelfmoord of hoop

 

In het hospitaal breng ik een bezoek aan Thierry, 26 jaar oud. Hij heeftgepoogd een einde te stellen aan zijn leven. Ik kende hem, en was verrastdoor zijn daad. Hij had niets meer om te hopen. Een mislukking in de liefde,geen werk, een toekomst zonder uitzicht. Thierry zag geen enkele reden meerwaarom hij nog in leven zou blijven.

In deze tijd zijn er velen zoals hij, die verlangen om aan hun leveneen einde te maken. Frankrijk telde in het voorbije jaar méérslachtoffers van zelfdoding dan van het wegverkeer. Het is een nationaleplaag.

Thierry begint terug smaak te krijgen in het leven Terwijl ik naar hemzit te kijken komt een gedicht van Paul Eluard in mijn gedachten. Ik zouhet willen aanbieden aan allen die in twijfel gevangen zitten:

    Het is nooit helemaal nacht
    altijd is er nog omdat ik het zeg
    omdat ik het staande houd
    aan het einde van de lijdensweg
    een open raam
    een lichtend raam
    altijd is er nog een droom die waakt
    een verlangen dat vervulling zoekt
    een honger die gestild wil worden
    een mild hart
    een uitgestoken hand
    een open hand
    ogen vol aandacht
    een leven
    het LEVEN dat gedeeld wil worden
     
    (Paul Eluard)

 

 

Actualite

Aide

email

Prikkeldraad-Europa

 

Zo luidt de titel van een boek: "Europe barbelée". Deauteur ervan heeft me uitgenodigd op een conferentie en debat, georganiseerdin de boekhandel Harmattan. Het onderwerp lijkt me heel actueel. In Europa,in de buurt van zee- en luchthavens, komen steeds meer speciale inrichtingenwaarin vreemdelingen worden opgesloten. Men verdraagt het niet dat de vreemdelingennaar hier komen. En dan sluit men ze maar op, vlug en goed.

Door een administratieve beslissing, zonder enige gerechtelijke uitspraak,berooft men hen van hun vrijheid. Voor hoelang heeft geen belang. De tijdvan hun bange wachten valt ons niet erg zwaar.

Het is niet zo gemakkelijk om toegang te krijgen tot deze opsluitingszones.Alles wat hiermee te maken heeft wordt omgeven met een groot waas van geheimzinnigheid.Toch ben ik in een van deze zones binnengeraakt. Ik zal niet licht vergetenwat ik er gezien heb. Opeengehoopte jongeren, van alles afgesneden, angstig,wanhopig. Ik weet dat het aantal zelfdodingen op die plaatsen voortdurendstijgt.

Het is een andere wereld. Reizigers die elke dag in dichte drommen indie buurt komen, hebben er niet het minste vermoeden van.

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualite

Aide

email

Licht voor iedereen

 

Werklozen, vakbondslui, militanten van diverse organisaties bezettende hall van de centrale zetel van de EDF (Franse Elektriciteitsmaatschappij).Ik sta tussen hen.

Dit zijn hun eisen: halt aan het afsluiten van de elektriciteit bij familiesdie niet meer kunnen betalen, opheffing van de kaartmeters en de verbruiksbeperkingen,opheffing van de sancties tegen de agenten van de maatschappij die weigerende elektriciteit af te sluiten bij de verbruikers.

In Frankrijk leven 8 miljoen mensen in armoede, in bestaansonzekerheid.Elektriciteit is een basisbehoefte geworden. Men mag niet vergeten dat veelgoedkope huurwoningen helemaal op elektriciteit zijn aangewezen, zonderdat de huurders daar één woord in te zeggen hadden. Het afsluitenvan de elektriciteit maakt deel uit van het proces van uitsluiting.

Is het moment nog niet aangebroken waarop we opnieuw de rol zullen ontdekkenvan een genationaliseerde openbare dienst, die ervoor kan instaan dat iedereentoegang heeft tot de energie?

De algemene directie van de EDF is bereid een delegatie te ontvangen.Een eerste stap.

 

 

 

 

 


 

 

Actualite

Aide

email

Ontmoetingen in Brugge

 

Kerk vormen op Vlaamse bodem, ook al is dit maar voor enkele uren, iseen moment van geluk. Ik heb te doen met christenen die hun verantwoordelijkheidopnemen, vrije mensen, naar de toekomst gericht. Ze laten me iets zien vande rijpheid van het volk van God. Samen zijn we Kerk.

Sommigen onder hen lijden aan de kerk. Toch gaan ze vooruit. Anderenvoelen ontmoediging, maar wanhopen doen ze niet.

Ik dank God, en denk daarbij aan de woorden van de apostel Paulus: "Onophoudelijkgedenken wij ten overstaan van onze God en vader de kracht van uw geloof,de onvermoeibare inzet van uw liefde en de standvastigheid van uw hoop,die het werk zijn van onze heer Jezus Christus" (Eerste brief aan deTessalonicenzen, hoofdstuk 1, vers 3).Jacques Gaillot

 

 


Actualite

Aide

email

Archiv :


PS: Partenia in cijfers - 1997

 

Aantal pagina's op het Internet per maand: 175

Totaal aantal pagina's op het Internet - in zeven talen: 63.875

Totaal aantal bezoekers op het Internet in 1997: 92.000

Toename van het aantal bezoekers in 1997: 22.000

Gemiddeld aantal bezoekers per maand: 7.660

Aantal e-mails voor bisschop Gaillot in 1997: 2.300

Aantal e-mails op het adres van de Webmaster van Partenia in 1997: 346