Notities Onderweg, Februari 1998


Werklozen in opstandKerstmis bij de daklozen

Families op straatNa het proces in Madrid

Tijd voor spiritualiteit

ArchivBibligraphie

Partenia in cijfers

 

 

Actualite

Aide

email

Werklozen in opstand

 

Voor de eerste keer in Frankrijk organiseren de werklozen zich en doorbrekenze de muur van de stilte. Ze laten hun wanhoopskreet horen. Het is een belangrijkgebeuren. Een kans voor de maatschappij.

Ik ben blij dat ik kan deelnemen aan hun manifestatie in Parijs. De menigtelaat slogans weerklinken: "Wie miserie zaait, zal woede oogsten","Ten oorlog tegen de ellende", "We willen geen kruimels".

Als de werklozen zich oprichten, het woord nemen, hun verantwoordelijkheidopnemen, dan worden zij die de macht in handen hebben onrustig en zijn zeverplicht in beweging te komen. Zolang ze geïsoleerd en onderworpenblijven, hebben gezagsdragers niets te vrezen. Passieve onderdanigheid lijktgeen bedreiging te vormen.

Maar dan komt de dag waarop uitgeslotenen weigeren hun miserie als eennoodlot te ondergaan. Omdat ze willen bestaan gaan ze over tot de daad.Ze doorbreken de stilte. Hun woede doet hen opstaan. Ik denk terug aan deopstand van mensen-zonder-papieren: ze zijn erin geslaagd de regering inbeweging te brengen en de publieke opinie te mobiliseren. Ik zie bij dewerklozen dezelfde beslistheid en dezelfde fierheid in de strijd. Zelfsal zijn ze nog niet erg talrijk. Zij die de moed hebben gehad naar buitente treden willen hun toekomst in handen nemen. Anderen zullen wellicht ophun beurt ook weer durven opstaan.

De betoging komt bij het Ministerie van Economie en Financiën. Werklozen,duidelijk vermoeid en vermagerd, nemen het woord. Er zit iets moois in hunwoede, er steekt een toon van waarachtigheid in die me raakt. Ze willenniet overleven, ze willen LEVEN. Ze komen op voor hun waardigheid. Ze verlangenerkenning.

In een land dat steeds rijker wordt, worden de steeds grotere ongelijkhedenondraaglijk. We zitten in een samenleving die winsten maakt, maar die nietkan delen, dat is het drama. Zullen de politieke verantwoordelijken en hetpatronaat de kreet van de werklozen horen? Ondertussen ben ik toch blijte vernemen dat meer dan één Fransman op 3 de voortzettingvan de actie van de werklozen gerechtvaardigd vindt.

 

 

Actualite

Aide

email

Kerstmis bij de daklozen

 

De ruimte is klein en armoedig. Maar diegenen die gekomen zijn gevenhaar een vreemde schoonheid. Moslims en ongelovigen zijn hierheen gekomenzoals de herders van Betlehem. Ik vier graag Kerstmis in de eenvoud vandit soort plaatsen. Iedereen neemt het woord om uit te spreken welke gebeurteniswe vieren: het feest van de waardigheid van de mens, vermits God een vanons geworden is. De avond gaat verder met een couscous.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualite

Aide

email

Families op straat

 

Sinds drie maanden logeren een aantal families op straat in een tent.Ze doen dit om druk uit te oefenen op het stadsbestuur van Parijs om eenwaardige verblijfplaats te verkrijgen, anders dan dat grote krot dat menhen jaren geleden heeft toegewezen.

Op zekere morgen heeft een vrouw de tent verlaten om naar het hospitaalte gaan en er een jongentje ter wereld te brengen: MANASSA. Het gebeurdeop kerstdag. Ze waren nog niet terug "thuis" toen de vader, eenSenegalees, me zei: "Ik had zo gehoopt dat mijn vijfde kind, Manassa,nooit naar hier zou moeten komen! Maar ik weet dat aan alles een einde komt.En God laat ons nooit in de steek."


 

 

 

 

 


 

 

 


 

 

Actualite

Aide

email

Na het proces in Madrid

 

Ik verneem dat de 23 leiders van Herri Batasuna veroordeeld zijn tot7 jaar gevangenisstraf. Vanuit Spanje en Baskenland vraagt men mij naarmijn reactie.

Ik ben met stomheid geslagen bij deze zware straf. Ze toont aan dat menbesloten heeft de repressie tegen de ETA op te drijven, met versterkingvan de internationale samenwerking en aanvragen tot uitlevering. Ik hebde indruk dat men voor de toekomst de verkeerde weg opgaat. Deze politiekvan repressie kan alleen maar aanleiding geven tot nieuwe terroristischeacties van de ETA. Waarom kon men toch naar aanleiding van dit proces dekans niet grijpen om te pogen onderhandelingen tot stand te brengen? Daarmeehad men een einde kunnen stellen aan die verschrikkelijke aanslagen dieieders verontwaardiging opwekken.

  

 


 

 

 

 

 

Actualite

Aide

email

Tijd voor spiritualiteit

 

Een week met 50 priesters, weg uit de drukte. Een sterke tijd op hetritme van de getijden. In het licht van een prachtig Bretoens landschap.

Ik sta in bewondering voor de trouw van mijn broers in het priesterschap.Het vuur van het Woord heeft hen geraakt. Ze hebben alles gegeven omwillevan Jezus en het Evangelie. Hun menselijkheid en hun geloof zijn een stimulansvoor mij. Ik voel vreugde in mij als ik denk aan al wie mag genieten vanhun dienstwerk.

Jacques Gaillot

 

 

 

 


 


Actualite

Aide

email

Archiv :


PS: Partenia in cijfers - 1997

 

Aantal pagina's op het Internet per maand: 175

Totaal aantal pagina's op het Internet - in zeven talen: 63.875

Totaal aantal bezoekers op het Internet in 1997: 92.000

Toename van het aantal bezoekers in 1997: 22.000

Gemiddeld aantal bezoekers per maand: 7.660

Aantal e-mails voor bisschop Gaillot in 1997: 2.300

Aantal e-mails op het adres van de Webmaster van Partenia in 1997: 346