Notities Onderweg, Januari 1998


De "Gids voor gevangenen"Het verzet van de landloze boeren in Brazilie

Tweemaal gestraftOpen Kerken

ArchivBibligraphie

Partenia en chiffres

 

 

Actualite

Aide

email

De "Gids voor gevangenen"

 

10 december. Een zeer symbolische stap: in het kader van de Werelddagvoor de Mensenrechten zijn elf delegaties naar de verschillende gevangenissenin de Parijse regio getrokken om er aan de gedetineerden de 'Gids voor gevangenen'te overhandigen. Zo hebben 15.000 gevangenen in totaal 200 exemplaren gekregenvan een werk dat hen moet helpen om hun rechten te doen gelden.

Het Internationaal Observatorium van de Gevangenissen had deze actiegeorganiseerd in amenwerking met de vereniging van jonge advocaten van Parijsen met de vakbond van de magistratuur. De 'Gids voor gevangenen' ging meemet een delegatie met o.a. een advocate en een acteur, en kreeg een plaatsin de gevangenisbibliotheek, direct ter beschikking van de gevangenen. Zehebben deze actie sterk geapprecieerd. Ze zal hen in staat stellen om betertoegang te krijgen tot hun rechten.

Spijtig genoeg had de administratie van het gevangeniswezen, ondankseerder gedane beloften, aan de gevangenisdirecteurs orders gegeven om demedia niet toe te laten aan de zijde van de delegaties. De journalistenhebben duidelijk uiting gegeven aan hun ontgoocheling bij deze ommezwaai.Het blijkt heel moeilijk te zijn om alle mooie woorden over 'doorzichtigheid'in feiten te vertalen. Door zich niet te houden aan haar gegeven woord heeftde administratie van het gevangeniswezen laten blijken dat ze zeer gevoeligblijft voor de druk van de vakbonden van de gevangenisbewakers.

 

 Schrijf naar mgr. Jacques Gaillot: jgaillot@partenia.org

 

Actualite

Aide

email

Het verzet van de landloze boeren in Brazilie

 

Ik breng de avond door met José Raihna, zopas aangekomen uit Brazilië.Hij is de leider van de Beweging van Landloze Boeren, die zowat 50 000 familiestelt, gegroepeerd in 244 kampen. De Beweging van Landloze Boeren is de voornaamstebeweging die oppositie voert tegen de regeringspolitiek. Het is me een plezierdeze man te mogen ontmoeten: geëngageerd, niet in staat om onrechtte verdragen. Bij de boeren staat hij hoog in aanzien.

3 juni 1989. 100 families van landloze landarbeiders hebben op vreedzamewijze een onproductieve boerderij ingenomen. Op 5 juni komt de eigenaarer aan, samen met een politieman. Beiden beginnen te schieten op de boerendie hun aanval beantwoorden. Er zijn meerdere gewonden bij de boeren, entwee doden: de eigenaar en de politieman. Onmiddellijk omsingelt de militairepolitie de hoeve. Verscheidene boeren worden aangehouden en in de gevangenisgemarteld.

Op 10 juni 1997 wordt José Raihna veroordeeld tot 26 jaar gevangenisstraf.Hij wordt schuldig bevonden aan de dubbele moord.

Verontwaardiging alom. Tijdens het proces kan niemand bewijzen dat hijdaar ter plaatse was op het moment van het gebeuren. Terwijl er overduidelijkebewijzen zijn dat hij zich op meer dan tweeduizend kilometer van daar bevond!Het is duidelijk een politiek proces. Een oneerlijk proces - zal AmnestyInternational zeggen. "Mijn enige misdaad," zegt José,"is te vechten voor een stuk grond, een stuk brood, opdat onze zonengeen bandieten zouden worden. Als ik daardoor buiten de wet sta, dan wilik erbuiten blijven". Raihna werd veroordeeld omdat hij leider is vande Beweging van Landloze Boeren en deelneemt aan de strijd voor de landbouwhervorming.

Als de opgelegde straf meer dan 20 jaar bedraagt, volgt in Braziliëautomatisch de beroepsprocedure. Het proces zal ongetwijfeld in het voorjaarplaatsvinden. José vindt het belangrijk nog te preciseren: "Hetgaat op de eerste plaats om de landbouwhervorming en de vernieuwing vande Braziliaanse samenleving."

We zullen actie voeren voor José Raihna, opdat hij een eerlijkproces mag krijgen.

Schrijf naar mgr. Jacques Gaillot: jgaillot@partenia.org

 

Actualite

Aide

email

Tweemaal gestraft

 

Zeven mensen zijn in hongerstaking in Lyon. Op hun verzoek ga ik naarhen toe. Hoe wanhopig en verzwakt ze ook zijn, toch beleven we samen eenmoment van grote broederlijkheid. Wie zijn ze dan wel?

Ze zijn geboren in Frankrijk of er op zeer jonge leeftijd aangekomen.Het zijn gezinshoofden. Hun kinderen hebben de Franse nationaliteit, netals hun echtgenoten. Hun ouders wonen sinds 30, soms sinds 40 jaar in Frankrijk.Ze werden tweemaal gestraft.

Ze hebben - vaak heel lang geleden - een overtreding begaan. Ze zijnveroordeeld geweest tot een gevangenisstraf. En als ze die straf hebbenuitgezeten merken ze dat ze daar bovenop veroordeeld worden om de Fransebodem te verlaten, om te gaan wonen ver van hun ouders, hun kinderen, hunvrienden en het land waar ze geboren zijn en opgegroeid. Een dubbele strafdus: de gevangenis en daarna de uitwijzing.

Welnu, dat kan niet: tweemaal gestraft worden voor dezelfde overtreding!In20 jaar tijd is die dubbele straf nog altijd niet afgeschaft, niettegenstaandealle protest. Helaas ook nu nog niet, met de wet Chevènement. Ikvind dit schandalig.

(Noot van de vertaler: het gaat om 'vreemdelingen' die omwille van eenvroeger begane misdaad geen papieren meer krijgen om in Frankrijk te blijvenwonen.)Schrijf naar mgr. Jacques Gaillot: jgaillot@partenia.org


Actualite

Aide

email

Open Kerken

 

Van St.-Gallen (Zwitserland) rechtstreeks naar Londen: ik verleen graagmijn steun aan Kerken die opnieuw open ruimtes zijn, ontmoetingsplaatsenvoor een veelvoud van religieuze en culturele activiteiten. Deze Open Kerkenzijn oecumenische initiatieven en worden collegiaal gedragen. Zij krijgenveel volk over de vloer, van 's morgens tot 's avonds. Zij 'dienen!

Ik heb het gevoel dat de Kerk van onderuit er een hergeboorte beleeft.De oecumenische geest is er een werkelijkheid die mensen gelukkig maakt.Niemand voelt zich uitgesloten. Iedereen is welkom, wordt gerespecteerden beluisterd, in welke situatie hij of zij zich ook mag bevinden. DezeOpen Kerken kennen succes. Deze nieuwe manier van kerk-zijn is 'goed nieuws!

 Jacques Gaillot


Schrijf naar mgr. Jacques Gaillot: jgaillot@partenia.org

 

 

 


Actualite

Aide

email

Archiv :


PS: Partenia en chiffres

Nombre total de fichiers sur le site: 115
Nombre de requêtes de pages cumulées sur un an: 205 000
Nombre de visiteurs en un an: de l'ordre de 70 000
Nombre mensuel moyen de visiteurs: environ 5 000
Nombre d' e-mails reçus par Jacques Gaillot en un an: 3237
Nombres de sites Webs proposant un lien vers
le site Partenia: environ 300