Notities Onderweg: Maart 2000

Ouder zijn in deze tijd

Ongewone Liturgie

Onder de vensters van de Ambassade

Archiv

Bibliographie

Mgr. Romero twintig jaar later

Iraniers in het verzet

 
Partenia

De brief

Notities

Catechismus

Terugblik

Link

email

 

Ouder zijn in deze tijd

In een grote bomvolle zaal van de senaat vond een colloquium plaats. Het thema: "Ouder zijn in moeilijke omstandigheden". Onder de aanwezigen bevinden zich sociale werkers, magistraten en vele psychologen. Ik mag als eerste het woord nemen om vanuit mijn ervaring te vertellen. Naast mij zit een psychanalist. Zijn rake bedenkingen trekken mijn aandacht: "De uitsluiting van de kinderen zet zich over op de kinderen. Ouders die hun kinderen mishandelen zijn altijd zelf als kind mishandeld geworden. Ze hebben in hun kindertijd niet gekregen wat nodig was om zelf goede ouders te worden. Vader en moeder zijn is geen levensstaat, het is een taak. Wordt men als ouder geboren? Men wórdt ouder. Soms is men het niet meer. Er zijn niet alleen biologische ouders." En terwijl hij zich naar mij keert, citeert de psychanalist de woorden van Jezus: "Wie is mijn moeder? Wie zijn mijn broers?"Top

Mgr. Romero, twintig jaar later

In januari 1980 was hij naar Brugge gekomen, enkele weken voordat hij vermoord werd. Twintig jaar later herdenkt Brugge zijn bezoek. Een video toont deze herder die profeet werd, die zich door het contact met de armen bekeerde, terwijl de Kerk van Salvador vervolgd werd.

Mgr. Romero heeft niet alleen moeilijkheden gehad met het leger en het bewind, maar ook met de bisschoppenconferentie, de nuntius en Rome. Hij heeft al die conflicten doorstaan en bleef solidair met zijn arme bevolking.

In mijn toespraak heb ik enkele profetische woorden hernomen uit mgr. Romero's rede in Leuven, bij zijn aanstelling tot doctor honoris causa (2 februari 1980).

"De hoop die wij aan de armen verkondigen is bedoeld om hen hun waardigheid terug te geven en om hen aan te moedigen om zichzelf te zijn en hun eigen lot in handen te nemen."

"Men heeft dàt deel van de kerk vervolgd en aangevallen, dat de kant van de armen gekozen heeft en het voor hen heeft opgenomen,." - "Als de Kerk kiest voor de armen, zal zij er kunnen zijn voor iedereen."

In zijn homilie van 17 februari 1980 deelt hij zijn ervaring mee, die in zekere zin zijn testament wordt.

"Een kerk die niet aan de kant van de armen gaat staan om, bij hen vertrekkend, het onrecht aan te klagen dat zij ondergaan, is niet de ware kerk van Jezus Christus."

"Relaties met de machtigen strekken de Kerk op geen enkele manier tot eer. Het strekt de Kerk wél tot eer, als de armen het gevoel hebben dat zij er is voor hen."

Op 24 maart 1980 werd mgr. Romero door militairen neergeschoten terwijl hij voorging in de eucharistie. Niemand kan de stem van de gerechtigheid het zwijgen opleggen. Zijn bloed is zaad van nieuwe vrijheid. Ik herken mezelf in zijn boodschap. Zij leeft, in Brugge even goed als in Partenia.Top

Ongewone Liturgie

Er was een mis voorzien in St.-Dizier, mijn geboortestad. Een mis die niet speciaal was voorbereid. Zo was er ruimte voor soepelheid en spontaneïteit. Het was duidelijk dat ieder er kwam met het zijne: de eigen gemoedsgesteltenis, de zaken waar hij warm voor loopt, de eigen kwetsuren, worstelingen. Er waaide een bries van vrijheid over deze samenkomst, al te zeldzaam in onze liturgische bijeenkomsten! Het ene spontane woord riep het andere op, zoals de vlam die van de ene kaars aan de andere wordt doorgegeven.
Het evangelie was brood op tafel, voedzaam brood. Het evangelie kwam tot leven toen het een menselijk gezicht kreeg.
Omringd door broeders in het priesterambt, voelde ik vreugde en dankbaarheid toen ik mijn blik liet gaan over deze bijeenkomst: Christus stond daar in het centrum, als de levensboom waaraan elk zich kwam enten om vrucht te dragen.
 
 

Top

 

Iraniers in het verzet

Drie van hen 'ontvoeren' mij in het centrum van Parijs en brengen me naar hun schuilplaats. Na een uur rijden brengen ze me er binnen; ze wordt ononderbroken in het oog gehouden door de politie. Het feit dat ik in dit heiligdom mag binnendringen, beschouw ik als een voorrecht. De verantwoordelijke is blij me te mogen verwelkomen. Ik luister altijd met veel belangstelling naar hem als hij over zijn land vertelt. Hij is er vol van! Dan gaan we naar de eetzaal. De maaltijden zijn altijd een gemeenschappelijk gebeuren. Een dertigtal mannen en vrouwen wachten mij op. Ik herken de meeste gezichten. Heb ik ze niet dikwijls ontmoet, deze laatste vijftien jaar? Allen hebben familieleden die gevangen werden genomen, gefolterd, gedood, of ontvoerd en vermist. Zij hopen dat de dictatuur van de Mullahs de plaats zal ruimen voor een democratisch bestuur, dat de scheiding van kerk en staat erkent. Er gaat geen dag voorbij zonder dat ze aan Iran denken.
Vastberaden blijven zij verzet bieden, nauw verbonden met de internationale diaspora. Zo sluiten ze de rangen om samen de moed voor de toekomst te bewaren.

 

Top

Onder de vensters van de Ambassade

De mogelijkheid dat een partij van uiterst rechts zou deelnemen aan de Oostenrijkse regering was nog maar pas bekend, of er vond al een manifestatie plaats voor de Oostenrijkse ambassade in Parijs.
We waren niet met velen, de pers was niet aanwezig. Maar het was belangrijk dat we er waren, door de ambassadeur werden ontvangen en hem ons protest lieten horen, zodat hij er melding kon van maken. Wat ook onmiddellijk gebeurde.
De ambassadeur stond onze delegatie een uur lang te woord. Ik had de indruk dat hij leed onder de politieke gebeurtenissen in zijn land. Hij vond het verkeerd dat wij de partij van Haider bestempelden als 'uiterst rechts'. Het is volgens hem een 'volkspartij'. Hij was ervan overtuigd dat de maatregelen die de Europese Unie had uitgevaardigd, het beoogde doel niet zouden bereiken, maar integendeel de partij van Haider zouden versterken. "Geef de toekomstige regering eerst de tijd om te tonen wat ze waard is."
Wij dachten integendeel dat de politieke inmenging van Europa gerechtvaardigd was, en een niet onbelangrijk gebeuren.
Top


Partenia

De brief

Notities

Catechismus

Terugblik

Link

email

 

Archiv :

 


Top